080 22 04

Načini plačila pošiljke

Nazaj

PLAČILNI POGOJI

Plačilo katerega koli naročenega izdelka je mogoče:

•      v enkratnem znesku na osnovi ponudbe oziroma predračuna za kupce, ki niso kupci električne energije pri ponudniku in za vse poslovne kupce ali

•      v enkratnem znesku ali obročno na 12 obrokov za gospodinjske kupce električne energije/zemeljskega plina pri ECE.

Plačilo v enem znesku po predračunu

Če se kupec odloči za plačilo v enem znesku po predračunu, mu predračun posredujemo na njegov elektronski naslov ali po navadni pošti na naslov plačnika. Kupec dobi račun po pošti po opravljeni storitvi oz. po dobavi naročenih artiklov.

Plačilo na obroke

Prodajalec bo kupcu na njegov elektronski naslov ali po navadni pošti posredoval predračun. Prvi obrok mora biti poravnan po predračunu pred dobavo naročenih artiklov. S plačilom prvega obroka se potrdi celotno naročilo. Višina obrokov se izračuna glede na končni znesek. Vsi mesečni obroki, razen prvega, bodo do odplačila celotnega zneska navedeni na mesečnih računih za električno energijo. Kupec se zavezuje, da ne bo prekinil pogodbe za dobavo električne energije dokler ne poravna zadnjega obroka za naročene artikle iz spletne trgovine, v nasprotnem primeru mora celotno vrednost še neplačanih obrokov poravnati z dnem prekinitve pogodbe.

Po dostavi artiklov bo izstavljen račun za celotni znesek naročenih artiklov z navedbo posameznih obrokov.

Do plačila celotnega zneska naročenih artiklov ostajajo ti last ECE, ki lahko v primeru kupčevega nerednega plačevanja zapadlih obrokov na kupčeve stroške naroči njihov odvoz.

ECE si pridržuje pravico, da ne potrdi naročila za artikle v spletni trgovini kupcem, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova električne energije/zemeljskega plina do ECE.

Kupcem električne energije/zemeljskega plina ECE je omogočeno obročno odplačilo z odplačilno dobo do 12 mesecev brez obresti in drugih stroškov financiranja (strošek odobritve, financiranja in zavarovanja kredita). Brezobrestno obročno odplačilo je mogoče za kupce, ki že vsaj dva meseca kupujejo električno energijo/zemeljski plin pri ECE, imajo poravnane vse zapadle obveznosti, sklenejo Pogodbo o obročnem plačilu in se vežejo z vezavo pogodbenega razmerja za dobavo električne energije/zemeljskega plina za 12 mesecev. Zaželeno je, da kupec poda soglasje za direktno obremenitev SEPA.

Za pogodbeno razmerje se šteje podpisana pogodba o dobavi električne energije/zemeljskega plina neodvisno od paketa oskrbe. Pogodbo o obročnem plačilu sklepamo samo s kupcem ECE oziroma podpisnikom pogodbe o dobavi električne energije/zemeljskega plina.

Če niste kupec ECE, lahko to postanete in sklenete pogodbeno razmerje za dobavo električne energije/zemeljskega plina pri ECE.  Za vas bomo brezplačno uredili vso potrebno dokumentacijo in postopek menjave prodajalca. V tem primeru je možno zgolj plačilo v enkratnem znesku.

S podpisom Pogodbe o obročnem plačilu in s plačilom prvega obroka v vrednosti, navedeni na ponudbi oziroma predračunu, potrjujete, da se strinjate z obročnim odplačilom naročenega blaga. Preostalih 11 mesečnih obrokov bomo zaračunali pri rednih mesečnih računih za dobavljeno električno energijo/zemeljski plin na merilnem mestu, ki ste ga navedli v naročilu. Drugi obrok vam bomo zaračunali na prvem naslednjem računu za dobavljeno električno energijo/zemeljski plin od potrditve naročila in tako naprej do dokončnega poplačila celotne kupnine.

V primeru, da se odločite za plačilo na obroke, si pridržujemo pravico zahtevati dokazila o vaši plačilni sposobnosti in vam iz utemeljenih razlogov odreči možnost obročnega odplačila.

Kot dokazilo o vaši plačilni sposobnosti se štejeta kopija zadnjega bančnega izpiska in zadnje plačilne liste pred odobritvijo plačila na obroke, ki ju dostavite na naslov:

ECE d.o.o.
Vrunčeva ulica 2 a
3000 Celje

s pripisom Spletna trgovina

ali

po elektronski pošti na naslov spletna.trgovina@ece.si oziroma na številko faksa 04 20 83 294.

Pridržujemo si pravico, da odklonimo možnost brezobrestnega obročnega odplačila kupcem, ki neredno poravnavajo svoje obveznosti za električno energijo/zemeljski plin, o čemer vas bomo pisno obvestili.

V katerem koli trenutku lahko po vaši izbiri predčasno poplačate celotni dolg brez dodatnih stroškov za vas.
 

V primeru, da kupec zaključi pogodbeno razmerje za dobavo električne energije in/ali zemeljskega plina pred plačilom zadnjega obroka, mu bo ECE vse preostale obroke zaračunal na zadnjem računu in obračunal administrativni strošek prekinitve pogodbenega razmerja, skladno z vsakokrat objavljenim cenikom.

Ne glede na morebitna drugačna določila v Splošnih pogojih ECE d.o.o. za prodajo in nakup električne energije gospodinjskim in poslovnim kupcem se šteje, da je kupec v primeru delnih plačil obveznosti najprej poravnal del, ki se nanaša na plačilo obroka izdelka iz spletne trgovine.

Količina je prevelika

X